JOANNES KÁJONI (1629-1687)

     1629-ben született a Kolozs megyei Kiskájon községben. Szórványos életrajzi adataiból tudjuk, hogy román családból származik. Maga is írja: "Natus valachus sum" - azaz születésileg román. 1644-1648 között a csíksomlyói ferenceseknél tanult. Magasabb végzettségre Nagyszombaton tett szert. Visszakerült Csíksomlyóra, ahol az iskola építését már az ô vezetésével fejezik be 1669-ben.

    Nagy mûveltséggel rendelkezett, szenvedéllyel szolgálta a haladás ügyét. Jól képzett zenész, elismert orgonakészítô, nagyszerû pedagógus volt. Kájoni állította fel a csíksomlyói könyvsajtót és kézinyomdát is. Nyomdájában eloször a "Cantionale catholicum" címû énekeskönyvet nyomtatja ki 1676-ban. Három évvel késobb kap engedélyt arra, hogy tankönyveket is eloállítson. Egy lengyelországi fôpap mond dicsérô köszönetet jeles tankönyveiért. Kájoni mint krónikaíró is maradandót alkotott. Úttörô folklorista volt. A híres "Kájoni Kódex"-ben (énekes gyûjtemény) román népi táncok zenéjét is lejegyezte. Az egyik általa gyûjtött román tánc zenéje a kuruc mozgalom idején forradalmi indulóként terjed el Rákóczi nóta néven.

    Kájoni gazdag, sokoldalú munkásságát 1687 április 25-én bekövetkezett halála szakítja félbe. Munkaszeretete, szorgalma és vasakarata páratlan volt, hatalmas tudását talán csak szerénysége nôtte túl.